PETROOLEJÁŘSTVÍ

 • Plánování a vedení obchodní strategie.
 • Zlepšení činnosti marketingu.
 • Průzkumu trhu.
 • Zlepšení celkové konkurence schopnosti.
 • Propagaci firmy.
 • Rozvoji dalších obchodních aktivit.
 • Výběru obchodních partnerů.
 • Navazování obchodních kontaktů.
 • Návrzích a zakládání nových společných organizací, nebo podniků.
 • Vytváření firemních konsorcií.
 • Kapitálových a majetkových vstupech/účastech/ do jiných firem a podniků.
 • Výběru zemí a zakládání filiálek podniku v zahraničí.
 • Aplikaci nově vznikajících celosvětových trendů vedoucích k tvorbě řešeni úspor a zvyšování finančního zisku.
 • Budování a utváření strategických firemních cílů a to krátkodobého i dlouhodobého charakteru.
 • Akvizicích a fúzování firem.
 • Analýzách a předpokladech vývoje cen komodit na světových trzích.
 • Analýzách a předpokladech vývoje cen tuzemských firem na tuzemské burze.
 • Analýzách a předpokladech vývoje cen zahraničních firem/společností/ na mezinárodních burzách.
 • Výběru vhodných organizací, které zajišťují obchodování na tuzemské burze i na všech mezinárodních burzách s cennými papíry a komoditami.
 • Nákupu jednotlivých firem a cenných papírů firem, které souvisí s petrolejářským průmyslem a obchodem a všemi druhy odvětví, které se tohoto průmyslu týkají.
 • Plánování a výstavbě ropovodu a produktovodů tuzemských, evropských a mezinárodních vedoucích přes území ČR i vedoucích mimo území ČR.
 • Plánování a fyzickém budování a propojování stávajících ropo vodu, produktovodů a úložišť ropy a ropných produktu.
 • Zakládání a výběru logistických a distribučních center pro účely skladování pohonných hmot, olejů a maziv.
 • Komplexním řešení železniční a silniční přepravy pohonných hmot, propan-butanu, topných olejů, olejů a maziv.
 • Výběru dodavatelských firem, které provádí výstavbu staveb.
 • Výběru dodavatelských firem, které vyrábějí technologické zařízení a provádí technologickou montáž.
 • Výběru nových lokalit pro budování nových, nebo převzetí stávajících ČSPHM.
 • Budování ČSPHM v jednotlivých lokalitách.
 • Budování a utváření prodejních sítí CSPHM.
 • Plánováni, výběru lokalit a budování přímých investic na zelené louce.

Dále nabízím poskytování:


 • Analýz, názorů a informací o vývoji mezinárodního petrolejářského průmyslu a obchodu, které mají vliv a tento obor v tuzemsku.
 • Analýz, názorů a informací které se týkají i geografických znalostí a skutečností o stávající a nově vznikajících regionech s významem pro petrolejářský průmysl a obchod ve světě.
 • Analýz, názorů a informací o celkové petrolejářské infrastruktuře a vybavenosti v daných regionech, v různých částech světa a možnostech uplatnění v nich.
 • Možností, při hledání importu a exportu produktu na veškeré druhy trhů.
 • Vyhledávání odborných organizací a instituci státních i soukromých a to, při specializovaném řešení problému a rizik.
 • Služeb o konkurenceschopnosti ve světě s možnostmi využiti vlastních kapacit.
 • Služeb o možnostech komplexního rozvoje petrolejářské infrastruktury v jednotlivých regionech a státech.
 • Služeb o zlepšení mezinárodního ropného obchodu.
 • Služeb o možnostech navyšování tržní kapitalizace.
 • Služeb o zlepšení mezinárodní spolupráce v petrolejářském oboru.
 • Služeb o vybudování nových dopravních tras ropy a ropných produktu v různých částech světa.
 • Služeb, pří nových rozvojových projektech v oblasti budováni petrolejářské infrastruktury.